หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

สำหรับพระสงฆ์สามเณรที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดวิธีปฏิบัติ ในการไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุและสามเณร

พ.ศ.๒๕๓๗

หลักการ

ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

เหตุผล

เนื่องจากได้มีการยกเลิกมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งให้อำนาจมหาเถรสมาคม ตรากฎมหาเถรสมาคมออกขัอบังคับ วางระเบียบ หรือออกคำสั่งมหาเถรสมาคม และมีบทบัญญัติ กำหนดอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมดังกล่าวใหม่ ตามมาตราที่ ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุและสามเณร


ระเบียบมหาเถรสมาคม
กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร
พ.ศ. 2537

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติ
ในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537”
ข้อ 2 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป
ข้อ 3 ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม
กำหนดวิธีปฏิบัติ ในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2507


หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 4 การเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ก. ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์
ข. ไปเป็นส่วนบุคคล
ข้อ 5 การเดินทางไปต่างประเทศ ในประเภท ก. เป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม
ข้อ 6 การเดินทางไปต่างประเทศ ในประเภท ข. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่วางไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

 

หมวด 2
คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้เดินทางไปต่างประเทศ

ข้อ 7 พระภิกษุผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีพรรษาพ้น 5 เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ 8
(2) มีความรู้พระธรรมวินัยพอรักษาตัวได้
(3) เป็นปกตัตตะ และมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม
ข้อ 8 พระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า 5 หรือสามเณรต้องมีพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 เป็นผู้กำกับ หรือเจ้าอาวาส เจ้าคณะในต่างประเทศขอไปเพื่อการพระสาสนา หรือการคณะสงฆ์ในสำนักหรือในเขตปกครองของตน จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาในการไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

 

หมวด 3
กรณียะในการไปต่างประเทศ

ข้อ 9 ในกรณียะที่ยกเป็นเหตุในการขอเดินทางไปต่างประเทศได้ มีกำหนดดังนี้
(1) ไปสอนพระปริยัติธรรม หรือสอนพระพุทธศาสนาในถิ่นอันสมควร
(2) ไปศึกษาวิชาอันไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและสมควรแก่สมณวิสัย
(3) ไปนมัสการปูชนียวัตถุ และหรือปูชนียสถานเป็นหมู่คณะตามที่คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. เห็นสมควร
(4) ไปบำเพ็ญกุศลเนื่องด้วยถวายผ้ากฐินตามเทศกาล หรือผ้าป่า
(5) ไปเยี่ยมพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ หรือญาติชั้นบุรพการี หรือญาติอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. เห็นสมควร หรือ
(6) ไปกิจนิมนต์ตามที่คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. เห็นสมควร

ข้อ 10 พระภิกษุผู้ได้รับอาราธนาไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือสอนพระพุทธศาสนาจาก เจ้าอาวาส เจ้าคณะองค์การ สมาคม หรือสถาบันอื่นใดในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอาราธนาแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยหลักฐานการอาราธนา สถานที่จะทำการ กิจที่จะทำ วิธีที่จะทำ วิธีดำเนินการ การอุปถัมภ์ ในการเดินทาง และการเป็นอยู่ ที่พักอาศัย

ถ้าหลักฐานต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลและผู้ไปนั้นลงนามรับรองคำแปลด้วย
ข้อ 11 พระภิกษุผู้ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาวิชาอันไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และสมควรแก่สมณวิสัย ต้องประกอบด้วย คุณสมบัติเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้
(1) เป็นเปรียญ
(2) มีพื้นความรู้สามัญศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(3) มีสุขภาพอนามัยดี ซึ่งนายแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ตรวจและรับรองเป็นหลักฐาน
ว่าสามารถไปศึกษาได้
(4) มีสติปัญญาและฉันทะ วิริยะ ขันติ ปานกลางเป็นอย่างต่ำ ในกรณีนี้ให้ผู้ขออนุญาต
แสดงหลักฐานและคะแนนวิชาครั้งสุดท้ายที่ตนสอบไล่ได้

ข้อ 12 พระภิกษุผู้ขออนุญาตเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ ต้องแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา การรับเข้าศึกษา รายวิชาที่ศึกษา สถานที่พักเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ละปี และผู้อุปถัมภ์ในการเดินทาง ตลอดถึงการอุปถัมภ์ในการศึกษาจนกว่าจะจบหลักสูตรถ้าหลักฐานต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แปล
และผู้ไปนั้นลงนามรับรองคำแปลด้วย

 

หมวด 4
วิธีการขออนุญาตไปต่างประเทศ

ข้อ 13 พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศตามข้อ 6 ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตตามแบบของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ต่อผู้บังคับบัญชาตามชั้น ดังนี้
(1) รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณในวัดยื่นต่อเจ้าอาวาส
(2) รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส นอกจากพระอารามหลวงยื่นต่อเจ้าคณะตำบล
(3) รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ยื่นต่อเจ้าคณะอำเภอ
(4) รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองหรือผู้ช่วย
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยความเห็นชอบของเจ้าอาวาส ยื่นต่อเจ้าคณะจังหวัด

(5) รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ยื่นต่อเจ้าคณะภาค
(6) เจ้าคณะภาค ยื่นต่อเจ้าคณะใหญ่
(7) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ยื่นต่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

ข้อ 14 ให้ผู้มีหน้าที่รับหนังสือขออนุญาตชั้นต้น ตามความในข้อ 13 (1) (2) (3) (4) (5) ชี้แจงแสดงความเห็นในเรื่องถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ในเรื่องสมควร ไม่สมควร ในกรณีที่จะอนุญาต แล้วเสนอตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะภาคเมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบสมควรอนุญาต ให้เสนอไปยังคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ถ้าคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. เห็นชอบตามความเห็น
ของเจ้าคณะภาคให้แจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไปถ้าเจ้าคณะภาคหรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. เห็นไม่สมควรอนุญาต ให้แจ้งแก่เจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะภาคแล้วแต่กรณี ทราบถึงการไม่อนุญาต การสั่งไม่อนุญาตนั้น ๆ ให้เป็นอันสิ้นสุด

        ข้อ 15 ผู้มีหน้าที่รับหนังสือขออนุญาต ตามความในข้อ 13 (6) (7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติไม่อนุมัติก็ได้ และแจ้งการอนุมัติพร้อมด้วยเรื่องที่ขออนุญาตไปยังคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

ข้อ 16 ในกรณีพระภิกษุสามเณรซึ่งสังกัดในจังหวัดชายแดน ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดที่ตนสังกัดนั้น ตามความในข้อ 4 เป็นการชั่วครั้งคราว ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าอาวาสที่ตนสังกัด เมื่อเจ้าอาวาสเห็นสมควรอนุญาต ให้เสนอต่อเจ้าคณะผู้มีหน้าที่ติดต่อกับทางราชการในเรื่องอนุญาตการเดินทางไปต่างประเทศในจังหวัดนั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและติดต่อกับทางราชการ
ผู้ออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วครั้งคราวตามระเบียบของทางราชการ

        ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะ ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าคณะผู้มีหน้าที่ติดต่อกับ
ทางราชการดังกล่าวแล้วในวรรคแรก

การพิจารณาอนุมัติของเจ้าคณะตามความในสองวรรคแรกให้ดำเนินการตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 โดยอนุโลม
เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว ให้เจ้าคณะผู้อนุมัติรายงาน ไปยังคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ทราบ

        ข้อ 17 การได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ไปเฉพาะครั้งเดียว และเฉพาะกรณียะที่อนุญาตเท่านั้นเมื่อจะขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศครั้งต่อ ๆ ไปอีก เฉพาะกรณียะ
ตามข้อ 9 (3) (4) (5) หรือ (6) ให้ขออนุญาตต่อเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิดแล้วแต่กรณี เมื่อเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิดอนุญาตแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ทราบให้นำความในวรรคสองมาใช้ในกรณีที่เจ้าคณะใหญ่ หรือประธานกรรมการมหาเถรสมาคม อนุมัติให้วีซ่าด้วย

ข้อ 18 การขอต่ออายุหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอครั้งแรก

 

หมวด 5
การพำนักในต่างประเทศ

ข้อ 19 การพักแรมในระหว่างเดินทางหรือพักชั่วคราวในถิ่นที่ไปถึง ของพระภิกษุสามเณรผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พักในสถานที่อันสมควรแก่สมณวิสัย หากจำเป็นต้องพักในเคหะที่สมควรของบุคคล ให้พักได้ไม่เกิน 15 วันในกรณีที่พระภิกษุสามเณรผู้ไปอยู่ประจำในต่างประเทศ เมื่อจะเดินทางไปพักแรมหรือพักชั่วคราวในถิ่นอื่น ให้ปฏิบัติตามความในวรรคแรก

        ข้อ 20 พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ จะเดินทางไปได้เฉพาะในประเทศที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้าประสงค์จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นใด จากประเทศที่ได้รับอนุญาตต้องแจ้งเรื่องราวพร้อมทั้งรายละเอียดให้
คณะกรรมการ ศ.ต.ภ.อนุมัติก่อน จึงจะเดินทางต่อไปได้

ข้อ 21 การขอต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศก็ดี การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในหนังสือเดินทางเป็นอย่างอื่นในต่างประเทศก็ดี ให้ผู้ขอทำรายงานชี้แจงเหตุผลในการที่จะต้องอยู่ต่อไป หรือที่จะต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งระบุสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่จะขอให้ต่ออายุหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์นั้นเสนอคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. เพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันครบ
กำหนดอายุการใช้หนังสือเดินทาง หรือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ก่อนยื่นเรื่องราวขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี

ในการพิจารณาดังกล่าวในวรรคแรก ให้คณะกรรมการ ศ.ต.ภ.สืบสวนสอบสวนก่อน เมื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติประการใดแล้วให้แจ้งผลไปยังผู้ขอ หากอนุมัติก็ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุมัตินั้นไปยังสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยตามที่ระบุไว้ในคำขอเพื่อรับทราบ

เมื่อผู้ขอได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ให้อยู่ในต่างประเทศต่อไปได้ หรือให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในหนังสือเดินทางได้แล้ว ให้นำหลักฐานการอนุมัตินั้นไปแสดงพร้อมกับคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในหนังสือเดินทาง

 

หมวด 6
คณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

ข้อ 22 ให้มีศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร เรียกชื่อย่อว่า ศ.ต.ภ. ประกอบด้วยคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รูป และไม่เกิน 5 รูปคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สังกัดมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่คราวละ 4 ปี และอาจได้รับ แต่งตั้งอีกได้

ข้อ 23 คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ นอกจากนี้ให้มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนและสอดส่องความเป็นไปเกี่ยวกับทุกข์สุข หรืออย่างอื่นใดของพระภิกษุสามเณรผู้ไปหรืออยู่ในต่างประเทศ กับให้มีอำนาจกำหนดแบบหนังสือขออนุญาตและแบบพิมพ์ต่าง ๆ โดยอนุมัติมหาเถรสมาคม

เมื่อมีความจำเป็นในการที่จะต้องรักษาความเรียบร้อยดีงามให้ยิ่งขึ้นมหาเถรสมาคมจะได้ขยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ให้กว้างขวางออกไปอีกตามความเหมาะสม

ข้อ 24 ให้มีเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ทำหน้าที่การเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.จะพิจารณาแต่งตั้ง มีจำนวน 1 รูป หรือหลายรูปแล้วแต่จะเห็นสมควรให้เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พ้นจากหน้าที่เมื่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ผู้แต่งตั้งให้พ้น หรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ผู้แต่งตั้งพ้นจากหน้าที่ตามวาระ

 

หมวด 7
เบ็ดเตล็ด

ข้อ 25 ให้มีพระภิกษุควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง พระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งจะได้พิจารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร

ในประเทศที่มิได้แต่งตั้งพระภิกษุให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ให้พระภิกษุสามเณรที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศนั้น ๆ แจ้งทุกข์สุข หรือความเป็นไปของตนต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
เพื่อขอให้ส่งเรื่องมายังพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง

สำหรับพระภิกษุสามเณรที่ไปศึกษาอยู่ในต่างประเทศให้แจ้งทุกข์สุข หรือความเป็นไปของตนต่อสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆเพื่อขอให้ส่งเรื่องมายังคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

ข้อ 26 พระภิกษุสามเณรผู้เดินทางไปหรือพักอยู่ในต่างประเทศด้วยกรณีใดก็ตาม ให้ถือว่ายังอยู่ในสังกัดการปกครองของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามเดิม เช่นเดียวกับเมื่อยังมิได้เดินทางไปต่างประเทศหากพระภิกษุสามเณรที่พักอยู่ในต่างประเทศรูปใด ถูกกล่าวโทษหรือต้องอธิกรณ์ ให้พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมในประเทศนั้น ๆ หรือสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทย สอบสวนแล้วรายงานมายังพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการและแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นสังกัด

ในประเทศที่ไม่มีพระภิกษุผู้ควบคุมดูแล ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ รายงานการถูกกล่าวโทษหรือต้องอธิกรณ์มายังพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการและแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นสังกัดอยู่

ให้เจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามวรรคแรกสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นสมควร จะเรียกตัวกลับก็ขอให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆส่งตัวกลับประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามควรแก่กรณี หากพระภิกษุสามเณรรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้รายงานมหาเถรสมาคม หรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. แล้วแต่กรณีพิจารณา

ข้อ 27 พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้เจ้าอาวาสเจ้าคณะพิจารณาลงโทษตามสมควรแล้วรายงานเจ้าคณะเหนือตนและมหาเถรสมาคม หรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537


(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


คำชี้แจง

การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภท ก. ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์
ประเภท ข. ไปเป็นส่วนบุคคล 
 

การขอหนังสือเดินทางประเภท ก. ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์  หมายถึงไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยในต่างประเทศ หรือการประชุมนานาชาติ ได้รับอนุมัติโดยมหาเถรสมาคม

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศมีหนังสือถึงเจ้าอาวาสเจ้าสังกัดของพระภิกษุที่จะขอไปต่างประเทศ พร้อมกับนมัสการพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการพิจารณาพระภิกษุเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ถ้าประเทศใดมีองค์กรสงฆ์ปกครองให้เสนอผ่านความเห็นชอบขององค์กรสงฆ์ นั้นก่อน

2. พระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งในที่นี้หมายถึง
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (มหานิกาย) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
- สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ธรรมยุต) วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
เมื่อเห็นชอบแล้ว นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา

3. มหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ

4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อออกหนังสือเดินทาง

5. เมื่อได้รับหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอรับหนังสือนำแจ้งสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรงลงตรา (วีซ่า)

 

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง ณ กระทรวงการต่างประเทศ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด 1 ชุด
2. สำเนาใบสุทธิ 1 ชุด
3. สำเนาใบตราตั้ง (ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ) 1 ชุด

 

การขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศมีหนังสือถึงพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง ถ้าประเทศใดมีองค์กรสงฆ์ปกครองให้เสนอผ่านความเห็นชอบขององค์กรสงฆ์นั้นก่อน
2. เมื่อพระเถระที่มหาสมาคมแต่งตั้งพิจารณาเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถระสมาคม

3. มหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ

4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้ง สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทาง

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือนมัสการเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศที่พระภิกษุรูปนั้นพำนักอยู่ เพื่อทราบและประกอบการต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

6. หากพระภิกษุรูปใดประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือเดินทางในประเทศไทย ให้ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือเดินทาง

7. เมื่อได้รับหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอรับหนังสือนำแจ้งสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา(วีซ่า)ต่อไป
 

 เอกสารประกอบการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน / วัด

2. สำเนาใบสุทธิ

3. สำเนาใบตราตั้ง  (ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)


การขอหนังสือเดินทาง (ประเภท ข) หมายถึง การขอนุญาตไปต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น นมัสการปูชนียวัตถุสถาน ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า กิจนิมนต์ เยี่ยมญาติและการศึกษา ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการศูนย์ความควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (มีจำหน่ายโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส
เจ้าคณะตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงเจ้าคณะภาค

2. ยื่นแบบคำขออนุญาต ฯ ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่ที่ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน*

3. คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ

4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออก หนังสือเดินทาง

5. เมื่อได้รับหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอรับหนังสือนำแจ้งสถานทูตฯ เพื่อขอรับการตรวจลงตรา(วีซ่า)
 

 เอกสารประกอบการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน / วัด

2. สำเนาใบสุทธิ

3. สำเนาใบตราตั้ง  (ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)
 
หมายเหตุ การขออนุญาตเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาแบบประเภทข. (ไปเป็นส่วนบุคคล) ในกรณีที่ไปกิจนิมนต์ต้องมีหนังสือรับรองจากประธานองค์การสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คือ

- ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา(มหานิกาย)

- ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (ธรรมยุต)


 


คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ย่อมาจาก คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร สังกัดมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่คราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ซึ่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้มีหน้าที่พิจารณาพระภิกษุสามเณรที่จะขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศในประเภท ข. นอกจากนี้ให้มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนและสอดส่องความเป็นไปเกี่ยวกับทุกข์สุข หรืออย่างอื่นใดของพระภิกษุสามเณรผู้ไปหรืออยู่ในต่างประเทศ กับให้มีอำนาจกำหนดแบบหนังสือขออนุญาตและแบบพิมพ์ต่าง ๆ โดยอนุมัติมหาเถรสมาคม
และเมื่อมีความจำเป็นในการที่จะต้องรักษาความเรียบร้อยดีงามให้ยิ่งขึ้น มหาเถรสมาคมจะได้ขยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ให้กว้างขวางออกไปอีกตามความเหมาะสม

คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประกอบด้วย

1. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการ
2. พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ
3. พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ กรรมการ
4. พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข กรรมการ
5. พระเทพคุณาภรณ์ วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการและเลขานุการ 
เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com